ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

UPSC/KAS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ E-MAIL ಕಳಿಸಿದ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

KANNADA SAHITYA

 

Share