ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕ್ವಿಜ್

ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ  MCQ’S ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು .ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮರುದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  UPSC/KAS  ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳ್ಳನು ತಗೆಯಲಾಗುವುದು

19th AUGUST QUIZ

SUNDAY

21st AUGUST QUIZ

22nd AUGUST QUIZ

23rd AUGUST QUIZ

24th AUGUST QUIZ

25th AUGUST QUIZ

26th AUGUST QUIZ

SUNDAY

28th AUGUST QUIZ

29th AUGUST QUIZ

30th AUGUST QUIZ

31st AUGUST QUIZ


SEPTEMBER-2017

4th SEPTEMBER -HISTORY AND CA QUIZ

5th SEPTEMBER-ECONOMY AND CA QUIZ

6TH SEPTEMBER -POLITY AND CA QUIZ

12TH SEPTEMBER QUIZ

13th SEPTEMBER QUIZ

14th SEPTEMBER QUIZ

18th SEPTEMBER QUIZ

19th SEPTEMBER QUIZ

20th SEPTEMBER QUIZ

22nd SEPTEMBER QUIZ

25th SEPTEMBER QUIZ

26th SEPTEMBER QUIZ

27th SEPTEMBER QUIZ

28th SEPTEMBER QUIZ

29th SEPTEMBER QUIZ

Share