ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ/ Optional

ನಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೋರ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ

 

 

DEAR STUDENTS ,

NAMMA IAS ACADEMY CONDUCTING  UPSC OPTIONAL GUIDANCE  PROGRAME ALONG WITH DAILY ANSWER WRITING.THOSE WHO DOESN’T NO ANYTHING  ABOUT SUBJECT CAN ALSO JOIN OUR TEAM  MEMBER WILL GUIEDE YOU HOW TO APPROCH .

ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ GUIDANCE and DAILY ANSWER WRITING PROGRAM

COURSE DURATION3 MONTHS

COURSE STARTING  DATE13th AUGUST

ADMISSION IS CLOSED  NEW BATCH WILL STARTS SOON….

 

 

ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಗಳು

  • ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆಯಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ   ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು .
  • ಉತ್ತರ ವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನುರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಗಳ ನ್ನು ನೀಡುವರು .
  • ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಲೋಪದೋಶಗಳ ನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು . (WEEKLY ONCE)
  • YOU WILL GET YOUR OWN DASH BOARD TO ACCESS COURSE FEATURES .WE WILL PROVOID SEPARTE LOGIN ID AND PASSWORD TO INDIVIDUAL STUDENTS

 

TOTAL UNIT TESTS-12 (Each Unit Test Consists  8 to 10 questions)

 

 

 CLICK HERE FOR COMPLETE PLAN

 

 

sb

FOR MORE DETAILS MAIL YOUR QUARIES  AND CONTACT NUMBER TO  nammaiasacademy@gmail.com OUR TEAM MEMBER WILL CAL BACK

 

 

NOTEFIRST COME FIRST BASIS WE WILL GIVE SEAT CONFERMATION. BECUSE WE NEED TO CHECK DAILY ANSWER  WRITING.SO TAKING VERY LIMITED SEATS

 

CLICK HERE TO SUBSCRIBE  

 

  CLICK HERE FOR OUR TEAM EVALUATION AND FEEDBACK


 

UNIT TEST-2 BEST ANSWER SCRIPTS

UNIT TEST-1 BEST ANSWER SCRIPTS

Share