ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

1st OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

1st OCTOBER     1.ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ -ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ…
error: Content is protected !!