ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

2nd OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

2nd OCTOBER   1.ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮಂಡಳಿ (Eastern Zonal Council) SOURCE-https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/west-bengal-rajnath-singh-chairs-23rd-meeting-of-eastern-zonal-council/videoshow/66029099.cms ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ -ವಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ…
error: Content is protected !!