ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯ

4th OCTOBER- DAILY CURRENT AFFAIRS BRIEF

4th OCTOBER   1.ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (International Court of Justice) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ –  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ  ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು  ಅಮೇರಿಕ  ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಬಂಧದ …
error: Content is protected !!